Quotes

Recomanar aquesta pàgina

Contingut

Nocions Generals

Les cotitzacions que els funcionaris de l'administració de Justícia realitzen a MUGEJU solament són a afectes de la cobertura de l'assistència sanitària i altres prestacions socials incloses dins de la cobertura del Mutualisme Judicial, no generant drets a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació, puix que aquest Organisme no té entre les seues competències la gestió d'aquesta prestació.

Els mutualistes voluntaris ingressen les seues quotes directament a MUGEJU i. encara que mantinguen l'alta voluntària en la Mutualitat, aquestes cotitzacions, igual que els mutualistes obligatoris són a efectes exclusius de la cobertura sanitària i altres prestacions socials, per la qual cosa tampoc generen drets a l'efecte de la jubilació.

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estiga establit a l'efecte de cotització de Drets Passius.
La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14.se abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

La quota mensual per a 2018 segons el grup/subgrup funcionarial al que pertanga el mutualista, oscil·la entre 48,22 € i 23,06 €. En el cas de els mutualistes voluntaris la quota es multiplica per 12 mensualitats.

Cotitzacions a MUGEJU - Exercici 2018

1.    Mutualistes Obligatoris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA ACTIU 1,69%
A1 39.946,06 48,22
A2 31.438,54 37,95
C1 24.145,38 29,15
C2 19.103,00 23,06

 

2. Mutualistes Voluntaris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA MENSUAL
A1 39.946,06 228,03
A2 31.438,54 179,47
C1 24.145,38 137,83
C2 19.103,00 109,05

 

Aportació Estatal 5,16 (4,10 +1,06) LLEI 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.