Cotas

Recomendar esta páxina

Contido

Nocións Xerais

As cotizacións que os funcionarios da administración de Xustiza realizan a MUGEJU só son a afectos da cobertura da asistencia sanitaria e outras prestacións sociais incluídas dentro da cobertura do Mutualismo Xudicial, non xerando dereitos a efectos do cálculo da pensión de xubilación, por canto este Organismo non ten entre as súas competencias a xestión da devandita prestación.

Os mutualistas voluntarios ingresan as súas cotas directamente a MUGEJU e. aínda que manteñan a alta voluntaria na Mutualidade, estas cotizacións, do mesmo xeito que os mutualistas obrigatorios son a efectos exclusivos da cobertura sanitaria e outras prestacións sociais, polo que tampouco xeran dereitos a efectos da xubilación.

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido a efectos de cotización de Dereitos Pasivos.
A cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14.Abonarase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

A cota mensual para 2018 segundo o grupo/subgrupo funcionarial ao que pertenza o mutualista, oscila entre 48,22 € e 23,06 €. No caso de os mutualistas voluntarios a cota multiplícase por 12 mensualidades.

Cotizacións a MUGEJU - Exercicio 2018

1.    Mutualistas Obrigatorios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA ACTIVO 1,69%
A1 39.946,06 48,22
A2 31.438,54 37,95
C1 24.145,38 29,15
C2 19.103,00 23,06

 

2. Mutualistas Voluntarios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA MENSUAL
A1 39.946,06 228,03
A2 31.438,54 179,47
C1 24.145,38 137,83
C2 19.103,00 109,05

 

Achega Estatal 5,16 (4,10 +1,06) LEI 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017.