Es publica resolució sobre designació membres de la mesa de contractació.