Publícase resolución sobre designación membros da mesa de contratación.