Prestació per fill a càrrec discapacitat

Recomanar aquesta prestació

La Llei 31/1991, 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1992, va establir en l'àmbit de Mugeju la prestació per fill discapacitat, com a modalitat de les prestacions familiars per fill a càrrec.
 

Els articles 12.1, f) i 21.3 del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 arrepleguen expressament, entre les prestacions de Mugeju, les “prestacions familiars per fill a càrrec discapacitat”, remetent per a la seua regulació al Capitule IX del Titule II del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
El Reial decret 1335/2005, dictat en l'àmbit del Règim General de la Seguretat Social, desenvolupa la normativa legal per fill a càrrec discapacitat.
 

El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011), regula aquesta prestació en els seus articles 109 i 110. 
 

La prestació consisteix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit discapacitat, que s'estableix en funció de la seua edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Prestació per fill a càrrec discapacitat (Any 2017)
GRUP: Causants Import mensual de la prestació
Menors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 33%) 83,33
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 65 % ) 368,90
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 75 % i necessitat de tercera persona) 553,40

 

El causant no perd la condició de fill o menor acollit a càrrec pel nero fet de realitzar un treball lucratiu, per compte propi o aliena, sempre que continue vivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superen el 100 per cent del salari mínim interprofessional.
 

El salari mínim interprofessional està fixat per a 2017 en 707,70 euros/mes (9.907,80 euros/any).
 

La percepció de les assignacions econòmiques per fill discapacitat a càrrec major de 18 anys, és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, establits en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
 

La sol·licitud haurà de formular-se en l'imprès oficial establit per la Mutualitat General Judicial a aquest efecte, acompanyada de la documentació que el mateix s'indica.
 

Dita impresa pot obtenir-se en la pròpia Mutualitat (Servei Centrals i Delegacions Provincials) i descarregar-se de la Web de Mugeju.