Assistència sanitària transfronterera

Recomanar aquesta prestació

A través d'aquesta fórmula, el mutualista pot acudir en alguns supòsits a un altre país de la UE per a rebre assistència sanitària, tenint dret al reemborsament de les despeses mèdiques a través les tarifes aprovades i publicades per Mugeju, sempre que aqueixa assistència estiga inclosa en la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut. En cap cas el reemborsament inclou les despeses de trasllat ni d'allotjament.

Quan es tracte de mutualistes acollits als serveis públics de Salut de les CCAA o de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, les Administracions competents en els procediments de gestió i autorització d'estaasistencia transfronterera són les Comunitats Autònomes o l'Institut Nacional de Gestió Sanitària en els casos de Ceuta i Melilla.

En els supòsits de mutualistes acollits a Entitats Mèdiques, és l'Entitat l'obligada a prestar l'assistència sanitària transfronterera, segons el procediment i les tarifes que es contenen en la Resolució de 18/04/2016, BOE 06/05/2016.

En determinats suposats, és necessari sol·licitar autorització prèvia en Mugeju.

L'autorització prèvia és necessària quan:

  1. Es requerisca hospitalització d'almenys una nit.
  2. L'assistència exigisca l'ús d'infraestructures o equips mèdics summament especialitzats o costosos.

 

 MARQUE NORMATIU

Directiva 2011/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març, relativa a l'aplicació dels drets dels pacients en l'assistència sanitària transfronterera

Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen normes per a garantir l'assistència sanitària transfronterera, i pel qual es modifica el Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.

Resolució de 18 d'abril de 2016, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula l'assistència sanitària fóra del territori nacional. 

 

PUNTS NACIONALS DE CONTACTE EN LA UNIÓ EUROPEA

Els punts nacionals de contacte en cada Estat membre permeten que els pacients puguen accedir a la informació pertinent per a exercir el seu dret a l'assistència sanitària.

A través d'aquest vincle es faciliten els enllaços als Punts nacionals de contacte de la UE.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Web de la Comissió:http://ec.europa.eu/index_es.htm

Descarregue el Fullet: "El que ha de saber abans de partir"