Cartón Sanitario Europea

Recomendar esta prestación

Para os desprazamentos temporais na Unión Europea, Espazo Económico Europeo e Suíza, os mutualistas e beneficiarios dispoñen do CARTÓN SANITARIO EUROPEA (TSE) que acredita o dereito a recibir prestacións sanitarias en idénticas condicións que os residentes do país de destino, a través do seu Sistema de Sanidade Público, salvo que o desprazamento teña por obxecto precisamente recibir un tratamento médico.

Estados nos que o Cartón Sanitario Europea ten validez:

  • Países integrantes da Unión Europea: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
  • Países do Espazo Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega.
  • Suíza.

Os mutualistas deberán solicitar a TSE, preferentemente nas delegacións provinciais ou nos servizos centrais, mediante o enchemento do impreso para o efecto. Os mutualistas de Madrid, deben solicitala nos servizos centrais. Os mutualistas recibirán a TSE no seu domicilio nun prazo aproximado de dez días.

O período de validez da TSE é de dous anos.

Impreso de solicitude de TSE/CPPS

Se a viaxe é inminente e non se pode esperar á obtención dunha TSE, o mutualista debe dirixirse á delegación provincial de Mugeju e solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS). Para a súa solicitude non é necesaria o enchemento de impreso, sendo suficiente con que o mutualista identifíquese na delegación provincial. Así mesmo, o titular pode solicitar o CPS para os seus beneficiarios

Para todos os efectos o CPS é unha TSE cun formato distinto, producindo os mesmos efectos e utilidades.

O período de validez do CPS é de 90 días, sendo por tanto documento suficiente para desprazamentos curtos.

Cando o sistema de Sanidade Pública do país no que se faga uso da TSE, estea sometido a algún tipo de financiamento parcial por parte do usuario (Copago) , poderase solicitar o seu reintegro á compañía CASER.

Normativa e impresos: