Estructura

Recomanar aquesta pàgina

a. Òrgans de direcció i gestió:

  1. La Gerència
  2. Els Delegats Provincials
  • La Gerència: és l'òrgan directiu de gestió i direcció de la Mutualitat General Judicial, que ostenta la representació de l'organisme, i totes les funcions d'adreça, gestió i inspecció de les activitats del mateix.
  • Els Delegats Provincials: en cada província existeix un delegat provincial, que actua amb missions executives, per delegació del gerent, com a òrgan d'enllaç amb els serveis centrals.

 

b. Òrgans de participació en el control i vigilància de la gestió:

  1. L'Assemblea General
  2. La Comissió Permanent
  • L'Assemblea General és l'òrgan de supervisió general de l'activitat de la Mutualitat General Judicial. Entre les seues funcions es troben la d'aprovar el pla d'actuació de l'organisme, la memòria anual i proposar mesures per al desenvolupament del règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia.
  • La Comissió Permanent: és l'òrgan delegat de l'Assemblea General, amb membres representants dels diferents cossos de l'Administració de Justícia, la funció principal de la qual és la de vetlar pel compliment de les normes i acords, informar dels assumptes que li sotmeta La Gerència i dels projectes de disposició de caràcter general.