Es publica Resolució sobre Delegació de Competències