Auxili per defunció

Recomanar aquesta prestació

Causants i beneficiaris

Per a causar dret a la prestació de pagament únic “Auxili per Defunció” cal ostentar la condició de mutualista d'alguna de les Mutualitats integrades al Fondo Especial de Mugeju en el moment del fet causant (la defunció), la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins avui de jubilació (o fins a la de defunció, en el cas de produir-se en actiu).

Excepte en els supòsits de rescat de la prestació pel propi mutualista, prevists reglamentàriament, l'Auxili ho perceben els beneficiaris del mutualista a la seua defunció.

Es consideren beneficiaris:

 1. El designat o designats expressament pel mutualista
 2. Si el mutualista no haguera fet expressa designació, es consideraran beneficiaris les persones que a continuació es relacionen, segons el següent ordre de preferència excloent:
  1.  El cònjuge vidu no separat judicialment
  2. Els fills i, solament en concurrència amb ells, els fills de fills morts, conforme a les regles del Codi Civil
  3. Els pares, si depengueren econòmicament del mutualista mort
  4. Els néts orfes i desemparats
 3. Mancant designació expressa i dels parents al·ludits, els Reglaments de les tres Mutualitats faculten a la Junta de Govern (avui Gerent de Mugeju) per a concedir fins a la meitat de l'Auxili a la persona que haguera sufragat les despeses d'enterrament i funeral del mutualista mort

 

Quanties

L'auxili per defunció està fixat en els següents imports:

A. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 6.010,12 euros
B. Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal = 3.005,06 euros
C. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 4.207,08 euros
 

Rescat de l'Auxili pel mutualista

Únicament els afiliats a les Mutualitats de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia poden sol·licitar, una vegada jubilats i sempre que foren solters o vidus sense fills o descendents que d'ells depenguen econòmicament, el rescat de l'Auxili per Defunció, sent el seu import:

A. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 4.507,59 euros (75% de l'Auxili)
B. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 3.155,31 euros (75% de l'Auxili)

El Reglament de la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal no contempla el rescat de l'Auxili.

Amb el pagament del rescat, la prestació Auxilie per defunció queda extingida quan el mutualista pertanga a la Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia.

Si el mutualista mort ho anara de la de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i haguera rescatat l'Auxili (75 % del mateix), podrà concedir-se a qui haguera sufragat les despeses d'enterrament i funeral la quantia dels mateixos amb el límit del 25% de l'import de la prestació (1.502,53 euros).