Ajudes Econòmiques en els casos de part múltiple

Recomanar aquesta prestació

Aquestes ajudes, comprenen dues prestacions diferenciades:

- Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples.

- Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

La seua regulació bàsica està continguda en els Arts. 111 al 117 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. (BOE 04/08/2011)

Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples

Tindran dret a aquest subsidi, els mutualistes, en els casos de maternitat per part múltiple o d'acolliment preadoptiu o permanent múltiple o de paternitat o maternitat per adopció múltiple.

És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

La quantia del subsidi serà la quantitat resultant de multiplicar per 42 (sis setmanes del descans obligatori) l'haver-hi regulador corresponent a l'any del fet causant del cos al que pertanga el mutualista, dividint al seu torn aqueix resultat per 365. El producte es multiplicarà pel nombre de fills, a partir del segon que nasquen en un mateix part o de menors adoptats o acollits simultàniament:
 

Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple:

Subsidi=(haver-hi regulador en el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis - 1)
Grup Haver-hi Regulador 2017 (euros/any)
A1 40.460,17
A2 31.843,17
B 27.814,32
C1 24.456,10
C2 19.348,83

Prestació econòmica de pagament únic per part múltiple:

Tindran dret a aquesta prestació de pagament únic, els mutualistes, en els casos de maternitat per part o d'adopció múltiple, amb l'objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció de dues o més fills per part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples

La prestació consisteix en un pagament únic, la quantia del qual serà el pagament de 4, 8 o 12 vegades el salari mínim professional mensual vigent el dia de naixement o data de la resolució judicial d'adopció, segons siguen 2,3 o més fills causants

Nº de fills nascuts Nº de vegades de l'import mensual del S.M.I. Imports l'any 2017
Fets causants entre 01/01/2017 i 31/12/2017
2 4 2.830,80 euros
3 8 5.661,60 euros
4 i més 12 8.492,40 euros

S.M.I. per a 2017: 707,70 euros/mes

Si algun dels fills estiguera afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, computarà el doble.