Assistència sanitària en poblacions de menys de 20.000 habitants

Recomanar aquesta prestació

En algunes zones rurals en les quals les entitats mèdiques privades no disposen de mitjans per a prestar l'assistència primària, MUGEJU té subscrits Convenis amb els Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes, per a la prestació de l'assistència sanitària primària i d'urgència. (Conveni d'assistència en el mitjà rural).

Els mutualistes i beneficiaris residents en les poblacions de menys de 20.000 habitants incloses en aquests Convenis poden acudir al centre d'atenció primària o centre de salut,per a rebre assistència sanitària primària, d'urgència o ambdues, segons el contingut de cada Concert.

.- Els mutualistes residents en els municipis dels annexos 1 del respectiu Concert poden rebre assistència sanitària primària i d'urgències a través delos serveis assistencials d'atenció primària.

.- Els mutualistes residents en els municipis dels annexos 2 del respectiu Concert poden rebre únicament assistència sanitària d'urgències a través dels serveis assistencials d'atenció primària.

És de summa importància, consultar atentament aquests annexos.

 

En els casos de la CA de Madrid únicament està concertada l'assistència d'urgències en atenció primària.

Igualment,  sota la cobertura d'aquests concerts, poden acudir a aquests centres, els mutualistes que es troben temporalment desplaçats en aqueixos municipis, excepte a Andalusia i Balears on els convenis no cobreixen l'assistència al col·lectiu desplaçat no resident.

En 2016 els convenis amb Castella i Lleó i Astúries exclouen al col·lectiu desplaçat no resident.

 En aquestes quatre CCAA, els mutualistes desplaçats que feren use serveis assistencials d'atenció primària, podran ser  atesos pels mateixos, però se'ls podrà emetre factura per l'assistència prestada, havent de presentar-la a l'entitat mèdica, la qual gestionarà el seu pagament.

 

Ha de tenir-se en compte que en cap cas aquests concerts inclouen l'atenció hospitalària.

 

En aquells supòsits en els quals no existisca conveni d'assistència en el mitjà rural i les entitats mèdiques privades no disposen de mitjans, els mutualistes poden acudir als mitjans assistencials disponibles, públics o privats.

 

Si el servei públic de salut emet una factura al mutualista per l'assistència prestada, est haurà de presentar-la a l'entitat mèdica, la qual gestionarà el seu pagament.

 

El contingut i l'extensió de l'assistència primària poden variar en funció de cada conveni, per la qual cosa és important que es consulte els mateixos.

  

CONVENIS D'ASSISTÈNCIA EN EL MITJÀ RURAL VIGENTS EN EL 2017:

 

COMUNITATS AUTÒNOMES ON NO EXISTEIX CONCERT RURAL EN 2017:

CANÀRIES, LA RIOJA, MURCIA, NAVARRA, PAIS BASC, VALÈNCIA, ARAGON I EXTREMADURA