Concert d'assistència sanitària per a beneficiaris de Mugeju (2017 i proper concert 2018)

Recomanar aquesta pàgina

L'objecte del Concert és facilitar les prestacions d'assistència sanitària als mutualistes i altres beneficiaris de Mugeju, en tot el territori nacional. Aquesta assistència es prestarà conforme a l'establert en el Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia, la Llei 14/1986 General de Sanitat i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.