Circulars i resolucions

Recomanar aquesta pàgina

monitor.jpgLa normativa reguladora de les prestacions que gestiona la  Mutualitat General Judicial és la següent:

Circulars

Circular 89de data 24 d'abril de 2017 d'adaptació de la Circular 87 i 88 a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Circular 88, de data 15 d'Abril de 2015, per la qual es modifica el text de diversos epígrafs de la CIRCULAR N° 87, de data 21 de Maig de 2012, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, sobre camp d'aplicació del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia i Règim d'Afiliació a MUGEJU.

Circular 87 (actualitzada amb les modificacions efecuadas per la Circular Nº 88), de 21 de Maig de 2012, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial sobre camp d'aplicació del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia i Règim d'Afiliació a MUGEJU.

Circular 87, de 21 de Maig de 2012, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial sobre camp d'aplicació del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia i Règim d'Afiliació a MUGEJU.

Circular 80, per la qual es regula l'assistència sanitària fóra del territori nacional (Resolució 7 de febrer de 2012, BOE 20-02-2012).

Resolucions

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària.

Resolució de 28 de desembre de 2015, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual es revoca parcialment la delegació de competències efectuada per Resolució d'1 de març de 2011.

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es prorroga per a l'any 2016 i es modifica parcialment la de 10 de febrer de 2015, per la qual es convoquen ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 26 d'octubre de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es revoca parcialment la delegació de competències acordada per Resolució d'1 de març de 2011.

Resolució de 10 de febrer de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 09 d'Octubre de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.

Resolució de 3 de juny de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 27 de desembre de 2013, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 3 de juny de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.

Resolució de 18 de Març de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula el procediment de reintegrament de despeses de farmàcia en supòsits excepcionals.

Resolució de 28 de febrer de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es desenvolupa el règim de prestació d'assistència sanitària transfronterera per al col·lectiu de mutualistes adscrit a entitats mèdiques privades.

Resolució de 22 de Gener de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 27 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del programa d'atenció soci-sanitàries.

Resolució de 27 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del fons d'assistència social.

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica el concert per a l'assistència sanitària de mutualistes i beneficiaris durant 2014, amb previsió de pròrrogues i la relació d'entitats de segur que han subscrit la mateixa.

Resolució de 17 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 29 d'abril de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la d'1 de març de 2011, sobre delegació de competències.

Resolució de 3 de Abril de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 8 de març de 2013, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària.

Resolució de 8 de març de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària (BOE 25 de març de 2013).

Resolució de 6 de febrer de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 29 de Gener de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 29 de Gener de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 9 de gener de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.( BOE 29-01-2013).

Resolució de 9 de gener de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 26 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.( BOE 29-12-2012).

Resolució de 21 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es deroga la Circular 72 i la Resolució de 12 de juny de 2008.( BOE 29-12-2012)

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifiquen les quanties econòmiques de l'ajuda de despeses de sepeli.( BOE 29-12-2012)

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes. ( BOE 29-12-2012).

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties. ( BOE 29-12-2012).

Resolucion de 17 de juliol de 2012 de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual se suspenen determinades ajudes socials ( BOE 28-07-2012).

Resolució d'1 de març de 2011, de la Mutualitat General Judicial, sobre delegació de competències.

Resolució, de 6 de maig de 2008, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula la prestació ortoprotésica i s'aprova el catàleg de material ortoprotésico de la Mutualitat General Judicial. (BOE 23 de maig 2008) Catàleg Ortoprotésico (BOE 23 de maig 2008).

Una altra normativa

Article 94 (RD 1026/2011, de 15 de juny): Jubilació per incapacitat permanent.

Articles 95,96,97 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Gran invalidesa.

Conveni Social (11 d'abril de 1986), per a la valoració de la Gran Invalidesa.

Article 101 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Indemnizacion per lesions permanents no invalidants.

Articles 107 i 108 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Fons d'Assistència Social.

Article 103 del R.D 1026/2011 de 15 de juliol (BOE 04/08/2011): Subsidi de jubilació.