Estrutura

Recomendar esta páxina

a. Órganos de dirección e xestión:

  1. A Xerencia
  2. Os Delegados Provinciais
  • A Xerencia: é o órgano directivo de xestión e dirección da Mutualidade Xeral Xudicial, que ostenta a representación do organismo, e todas as funcións de dirección, xestión e inspección das actividades do mesmo.
  • Os Delegados Provinciais: en cada provincia existe un delegado provincial, que actúa con misións executivas, por delegación do xerente, como órgano de ligazón cos servizos centrais.

 

b. Órganos de participación no control e vixilancia da xestión:

  1. A Asemblea Xeral
  2. A Comisión Permanente
  • A Asemblea Xeral é o órgano de supervisión xeral da actividade da Mutualidade Xeral Xudicial. Entre as súas funcións atópanse a de aprobar o plan de actuación do organismo, a memoria anual e propor medidas para o desenvolvemento do réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.
  • A Comisión Permanente: é o órgano delegado da Asemblea Xeral, con membros representantes dos distintos corpos da Administración de Xustiza, cuxa función principal é a de velar polo cumprimento das normas e acordos, informar os asuntos que lle someta A Xerencia e dos proxectos de disposición de carácter xeral.